Tag Archives: ทัวร์กัมพูชา ราคาถูก

ทัวร์กัมพูชา สุดยอดสถานที่น่าหลงใหลไม่ควรจะพลาด

แม้ภายในกัมพูชาจะมีสถานที่น่าท่องเที่ยวเยอะ แต่สิ่งที่ดึงดูดผู้เดินทางคงไม่พ้นกลุ่มปราสาทหินหลากหลาย ที่มีความงดงามในแบบฉบับของตัวเอง เพราะฉะนั้นการไปทัวร์กัมพูชาหรือว่าเขมรนะพลาดการชมปราสาทไม่ได้เลยคะ โดยแต่ละที่ก็จะมีเหตุการณ์ความเป็นมาพร้อมทั้งความหมายต่างกันด้วย 
 
ทัวร์กัมพูชา ปราสาทนาคพัน 
ก่อสร้างอยู่กลางสระน้ำสี่เหลี่ยมจตุรัสขนาดใหญ่ มีแอ่งน้ำขนาดเล็กตั้งอยู่รอบๆทั้ง 4 ทิศ แต่ละบ่อมีส่วนที่เชื่อมต่อกับสระน้ำใหญ่ตรงกลางเพื่อให้น้ำจากสระใหญ่อาจจะไหลไปสู่บ่อเล็กได้ การก่อสร้างปราสาทนาคพันน่าจะเกี่ยวกับคติแนวคิดทางศาสนา ผังของปราสาทเป็นลักษณะการจำลองของสระอโนดาต สระอโนดาตเป็นสระบนสวรรค์มีน้ำที่สะอาดพร้อมทั้งเต็มเปี่ยมอยู่ตลอดเวลา มีท่าน้ำอยู่ 4 ท่า น้ำในสระอโนดาตจะไหลออกตามช่องภูเขาที่ตั้งอยู่ทั้ง 4 ทิศของสระ ซึ่งปากช่องของภูเขาแต่ละลูกจะเป็นรูปหน้าของสัตว์ 4 ประเภท คือ สิงห์ ช้าง ม้า พร้อมทั้งวัว ใน "ย้อนรอยอารยะเมืองพระนคร" ซึ่งเขียนโดย ชากส์ คูมาร์เชย์ พร้อมทั้งแปลโดยอาจารย์วีระ ธีรภัทร ได้พูดถึงรูปจำหลักในทิศทั้ง 4 ของปราสาทนาคพันว่า ที่สระทางทิศตะวันตกมีหินแกะสลักเป็นรูปหัวมนุษย์ สระทางทิศเหนือมีหินแกะสลักเป็นรูปหัวช้าง สระทางทิศตะวันออกมีหินแกะสลักเป็นรูปหัวม้า พร้อมทั้งสระน้ำทางทิศใต้มีหินแกะสลักเป็นรูปหัวสิงห์จะเห็นว่าช่างขอมสลักรูปหน้าสัตว์ประจำทิศในแต่ละทิศตามคติความศรัทธาเรื่องสระอโนดาต แต่ในทิศตะวันตกกลับสลักรูปหน้าคนแทนหน้าวัว
 
ทัวร์กัมพูชา ปราสาทบายน 
ก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1200 รัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โดยการเอาหินมาวางซ้อน ๆ กัน แล้วขึ้นเป็นรูปเป็นร่าง แข็งแรงเป็นพันปี ปราสาทแห่งนี้มีแต่ใบหน้าของคน แต่คนส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นใบหน้าพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ก็เพราะว่ามีรอยยิ้มน้อยๆ ทั้ง 216 หน้า จากทั้งหมดที่มี 54 ปรางค์ รอยยิ้มนี้เรียกว่ารอยยิ้มรูปแบบบายน คือ มีความเมตตาสงสารต่อมนุษย์ มีความหมายของพรหมวิหารสี่ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ชมปราสาทบาปวน ปราสาทพิมานอากาศ บัลลังก์ช้าง ลานพระเจ้าโรคเรื้อน
ทัวร์กัมพูชา.html”>http://www.hilighttravel.com/package/16/ทัวร์กัมพูชา.html